02:26 ngày 27/07/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Nằm trong danh sách dự kiến bán vốn của SICI: Tổng Công ty Licogi còn nhiều khúc mắc?

11:29 14/06/2021

(THPL) - Theo dự kiến, SICI sẽ bán vốn nhà nước tại Tổng Công ty Licogi (LIC). Tuy nhiên, từ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ có thể thấy nhiều vấn đề về vốn, khoản nợ, lỗ lũy kế chưa được làm rõ!

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm tóan, tính đến thời điểm 31/12/2019, Tổng Công ty đã thực hiện vốn hóa lãi vay vào khoản mục “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn” của dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt với tổng giá trị lũy kế là 310,38 tỷ đồng. Trong năm 2020, Tổng Công ty tiếp tục vốn hóa lãi vay vào khoản mục "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn” với giá trị vốn hóa là 31,21 tỷ đồng (Tổng giá trị vốn hóa lũy kể đến thời điểm 31/12/2020 là 341,59 tỷ đồng).

Từ cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ có thể thấy nhiều vấn đề về vốn, khoản nợ, lỗ lũy kế chưa được làm rõ

Cùng với đó là các khoản công nợ phải thu và dự phòng phải thu khó đòi. Tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020, các công ty con của Tổng công ty đang ghi nhận một số khoản phải thu mà kiểm toán viên không đánh giá được quyền và nghĩa vụ, tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ cũng như đánh giá tổn thất của các khoản nợ phải thu này. Cụ thể: Công ty cổ phần Licogi 15 nợ phải thu là 91,92 tỷ đồng và 86,35 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước - Licogi nợ phải thu là 11,56 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 nợ phải thu 120,32 tỷ đồng và 118,75 tỷ đồng; Công ty cổ phần Licogi 10 nợ phải thu là 11,9 tỷ đồng và 26,68 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán cần thiết để xác định tính hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 31/12/2019 và 31/12/2020 của các Công ty con của Tổng công ty lần lượt là 132,36 tỷ đồng và 107,43 tỷ đồng, cụ thể như sau: Công ty cổ phần Licogi 10: 67,9 tỷ đồng và 47,2 tỷ đồng; Công ty cổ phần Licogi 15: 16,23 tỷ đồng và 11,93 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20: 48,23 tỷ đồng và 48,3 tỷ đồng.

Về các khoản công nợ phải trả: Tại ngày 01/01/2020 và 31/12/2020, tại các công ty con của Tổng công ty đang ghi nhận một số khoản nợ phải trả, nhưng kiểm toán viên không thể thu thập được các tài liệu cần thiết để xác định được quyền và nghĩa vụ, tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ của các khoản nợ phải trả này, cụ thể như sau: Công ty cổ phần Licogi 15 là 143,23 tỷ đồng và 129,76 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước - Licogi là 24,06 tỷ đồng và 21,11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 là 256,63 tỷ đồng và 267,07 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Licogi 10 là 20,18 tỷ đồng và 43,82 tỷ đồng.

Báo cáo kiểm toán cũng lưu ý đến thuyết minh số II phần thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Kiểm toán cho biết: Theo Quyết định số 1456/QĐ-BXD ngày 12/11/2018 về giá trị thực tế vốn Nhà nước tại thời điểm bàn giao Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng thành Tổng Công ty Licogi- CTCP, do một số vướng mắc liên quan đến quy định pháp lý liên quan đến khoản chi phí cơ hội theo hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thịnh Liệt giữa Tổng Công ty và Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản khu Đông và tình hình thực tế triển khai dự án nên giá trị quyết toán bàn giao không bao gồm chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội này sẽ được tính riêng sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Công ty có trách nhiệm nộp trực tiếp về Quỹ hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp sau khi được xác định chính thức.

Kiểm toán cũng lưu ý: Lỗ lũy kế của Tổng Công ty là 592,08 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 1.394,28 tỷ đồng. Các vấn đề này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc của Tổng Công ty tin tưởng rằng Tổng Công ty có thể huy động được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và từ các nguồn khác để thanh toán các khoản nợ đến hạn (nếu cần thiết) và duy trì nguồn vốn lưu động cần thiết để tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Tổng Công ty vẫn được trình bày trên cơ sở giả định về khả năng hoạt động liên tục.

MINH MINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu