05:09 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hưng Yên xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025

09:28 03/04/2022

THPL - Thực hiện Kết luận số 11- KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn 5 năm 2021-2025; căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tế của tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên xây dựng Chương trình hành động Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, tỉnh chú trọng kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đi đôi và chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại – dịch vụ và đô thị, trong đó chú trọng phát triển các khu vực trọng điểm như thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào để tạo động lực lan tỏa.

TP Hưng Yên điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, hiệu quả kinh tế cao. Quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cái thiện nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 gồm 17 chỉ tiêu:

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 7,5-8%; Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng 2-2,5%/năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9- 10%/năm; Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 7-7,5%/năm;

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/năm vào năm 2025;

(3) Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, thủy sản 6% - công nghiệp, xây dựng 66% - thương mại, dịch vụ 28%;

(4) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 250 nghìn tỷ đồng (vốn đầu tư của nhà nước khoảng 15%, vốn đầu tư ngoài nhà nước khoảng 53%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng khoảng 32%);

(5) Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 tỷ đồng vào năm 2025 (trong đó: thu nội địa đạt 16.500 tỷ đồng, thu nội địa không tính thu tiền sử dụng đất 14.500 tỷ đồng); (6) Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD vào năm 2025, tăng 9,5-10%/năm;

(7) Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 47%; thành phố Hưng Yên đạt đô thị loại II; thị xã Mỹ Hào đạt đô thị loại III, cơ bản đạt tiêu chí thành phố; phần đầu huyện Văn Giang, Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại III, khu vực đô thị trung tâm các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV;

(8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%;

(9) Có 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 71% (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%);

(11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%, bảo hiểm xã hội 45%;

(12) Tuổi thọ trung bình 75 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm dưới 1%; (13) Duy trì tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; 10 bác sĩ và 30 giường bệnh/1 vạn dân;

(14) Tỷ lệ gia đình văn hóa trên 92%, cơ quan, đơn vị văn hóa trên 91%; làng, khu phố văn hóa trên 90%;

(15) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch 100%;

(16) Tỷ lệ xử lý chất thải ở đô thị đạt 95%, ở nông thôn đạt 90%; 100% chất thải nguy hại được xử lý an toàn theo quy định;

(17) 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, tỉnh chú trọng đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong đó, tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030...

Khu đô thị thuộc tỉnh Hưng Yên

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mang tính đột phá, với nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi vượt trội có tính cạnh tranh cao. Chuyển trọng tâm thu hút đầu tư từ số lượng sang chất lượng, thân thiện môi trường và hiệu quả sử dụng đất đai. Tạo điều kiện thuận lợi phát triển mạnh kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thường xuyên đối thoại doanh nghiệp, công khai các dự án kêu gọi đầu tư, các quy hoạch, cơ chế, chính sách. Tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, tăng cường phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ theo các phương thức tổ chức và giao dịch văn minh, hiện đại. Tập trung thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý; phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, tài chính, ngân hàng, y tế, lao động, logistics...

Thời gian tới, tỉnh chú trọng thúc đẩy phát triển dịch vụ thông tin truyền thông dựa trên nền tảng số. Quan tâm hợp tác xây dựng các tuyến, tua du lịch liên kết vùng gắn với đầy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, truyền thống. Thực hiện hiệu quả Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Văn Nam

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu