13:18 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm

17:22 26/11/2022

(THPL) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với 4 doanh nghiệp.

1. Công ty Cổ phần Nông dược HAI bị phạt 170 triệu đồng

Ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 403/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo UBNCK, phạt tiền 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP). Phạt tiền 70.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Nông dược HAI đã có các hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 05/2022/NQ-HĐQT-HAI ngày 22/7/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn - chi nhánh Sài Gòn (Agribank Sài Gòn) để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và Công ty cổ phần Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn...

Cũng theo UBCK, công ty đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim bị phạt 100 triệu đồng.

Ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 919/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Địa chỉ: Tầng 1, nhà N02, ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 4 doanh nghiệp vi phạm. Ảnh minh hoạ

Phạt tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do Giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin (cụ thể: Ngày 17/03/2022, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Constrexim (Công ty), tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (mã PHH), từ ngày 17/03/2022 đến ngày 15/4/2022. Theo công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty được giao dịch bán 3.730.000 cổ phiếu PHH từ ngày 22/03/2022 đến ngày 15/04/2022. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện bán 1.000.000 cổ phiếu PHH (tương ứng 10.000.000.000 đồng mệnh giá) vào ngày 18/03/2022).

3. Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn bị phạt 295 triệu đồng

Ngày 25/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 922/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (Công ty) (Địa chỉ: 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo UBCK Nhà nước, phạt tiền 85.000.000 (tám mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số SCSC21/HĐQT/BB/01 ngày 20/01/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT số SCSC21/HĐQT/BB/11 ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)).

Phạt tiền 125.000.000 (một trăm hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông (cụ thể: Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho Công ty cổ phần Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31,83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; Theo Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2,847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng).

Phạt tiền 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Phạt tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng theo quy định điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (cụ thể: Công ty công bố thông tin không đầy đủ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021: Tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 của Công ty không trình bày về danh sách người có liên quan của công ty và các giao dịch với người có liên quan).

4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt bị phạt 150 triệu đồng

Cũng trong ngày 24/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 920/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (Địa chỉ: Tòa nhà HM Town số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 05, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, UBCK phạt tiền 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do công bố thông tin sai lệch so với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam thực hiện kiểm toán (công bố trên hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN ngày 17/8/2022)...

Uỷ ban Chứng khoán cũng buộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu