12:29 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thái Bình: 61 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp

21:57 28/02/2024

(THPL) - Tỉnh Thái Bình có tổng số 61 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Bình thực hiện sắp xếp 17 xã, thời gian sắp xếp thực hiện trước ngày 30/11/2024. 44 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, chia ra:( 38 xã, 03 thị trấn, 03 phường) thuộc diện sắp xếp nhưng có yếu tố đặc thù sẽ thực hiện sắp xếp sau năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Bình có 61 xã, phường, thị trấn thuộc diện phải sắp xếp; trong đó giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Bình thực hiện sắp xếp 17 xã, thời gian sắp xếp sẽ thực hiện trước ngày 30/11/2024.

Theo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; huyện Đông Hưng có 6 xã thuộc diện phải sắp xếp gồm: Xã Đô Lương, xã An Châu, xã Hợp Tiến, xã Chương Dương, xã Đông Quang và xã Đông Động, để thành lập ĐVHC 3 xã mới.

Trong đó, sẽ thực hiện sắp xếp: Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đô Lương (có diện tích tự nhiên là 4,02 km2, đạt 19,14% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.477 người, đạt 55,96% so với tiêu chuẩn) và xã An Châu (có diện tích tự nhiên 3,81 km2, đạt 18,14% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.779 người, đạt 72,24% so với tiêu chuẩn) vào xã Liên Giang (có diện tích tự nhiên 5,31 km2, đạt 25,29% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.201 người, đạt 102,51% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở UBND xã An Châu.

 

Xã An Châu, nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã mới.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chương Dương (có diện tích tự nhiên là 3,72 km2, đạt 17,71% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.040 người, đạt 63,00% so với tiêu chuẩn) và xã Hợp Tiến (có diện tích tự nhiên 3,46 km2, đạt 16,48% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.684 người, đạt 58,55% so với tiêu chuẩn) vào xã Phong Châu (có diện tích tự nhiên 4,80 km2, đạt 22,86% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.802 người, đạt 85,03% so với tiêu chuẩn), để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở UBND xã Hợp Tiến.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Quang (có diện tích tự nhiên là 3,57 km2, đạt 17 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.250 người, đạt 78,13% so với tiêu chuẩn) và xã Đông Động (có diện tích tự nhiên 3,38 km2, đạt 16,1% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.791 người, đạt 72,39 % so với tiêu chuẩn) vào xã Đông Xuân (có diện tích tự nhiên 4,39 km2, đạt 20,90% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.171 người, đạt 89,64% so với tiêu chuẩn), để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở UBND xã Đông Động.

Huyện Kiến Xương, có 3 xã thuộc diện sắp xếp gồm: Xã Đình Phùng, xã Vũ Bình, xã Vũ Thắng, để thành lập ĐVHC 2 xã mới.

Trong đó: Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đình Phùng (có diện tích tự nhiên là 3,37 km2, đạt 16,05% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 3.344 người, đạt 41,80% so với tiêu chuẩn) vào xã Nam Cao (có diện tích tự nhiên là 4,33 km2, đạt 20,62% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.168 người, đạt 77,10%% so với tiêu chuẩn) và xã Thượng Hiền (có diện tích tự nhiên là 5,04 km2, đạt 24% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.586 người, đạt 82,33% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới, tại trụ sở UBND xã Nam Cao.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vũ Bình (có diện tích tự nhiên là 4,19 km2, đạt 19,95% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.918 người, đạt 61,48% so với tiêu chuẩn) và xã Vũ Thắng (có diện tích tự nhiên là 4,42 km2, đạt 21,05 % so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.046 người, đạt 63,08% so với tiêu chuẩn) vào xã Vũ Hòa (có diện tích tự nhiên là 5,19  km2, đạt 24,71% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.177 người, đạt 89,71% so với tiêu chuẩn), để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở UBND xã Vũ Hòa.

Huyện Kiến Xương, hiện có 32 xã, 1 thị trấn. Sau sắp xếp, huyện Kiến Xương còn 28 xã, 1 thị trấn.

Huyện Quỳnh Phụ, có 2 xã thuộc diện sắp xếp gồm: Xã Quỳnh Bảo và xã Quỳnh Xá, để thành lập ĐVHC 1 xã mới.

Trong đó: Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Quỳnh Bảo (có diện tích tự nhiên là 3,65 km2, đạt 17,38% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.367 người, đạt 54,59% so với tiêu chuẩn) và xã Quỳnh Xá (có diện tích tự nhiên 3,66 km2, đạt 17,43% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.080 người, đạt 63,5 % so với tiêu chuẩn) vào xã Quỳnh Trang (có diện tích tự nhiên 5,15 km2, đạt 24,52% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 7.472 người, đạt 93,4% so với tiêu chuẩn), để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới, trước mắt dự kiến đặt trụ sở tại xã Quỳnh Xá, sau đó trụ sở xã mới sẽ đặt tại trung tâm của xã mới.

Huyện Tiền Hải: có 5 xã thuộc diện sắp xếp gồm: Xã Đông Quý, xã Đông Trung, xã Tây Phong, xã Tây Tiến và  xã Nam Thanh, để thành lập ĐVHC 3 xã mới.

Trong đó: Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đông Trung (có diện tích tự nhiên là 4,35 km2, đạt 20,71% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.233 người, đạt 65,4% so với tiêu chuẩn) và xã Đông Quý (có diện tích tự nhiên là 5,28 km2, đạt 25,14% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.403 người, đạt 67,5% so với tiêu chuẩn) vào xã Đông Phong (có diện tích tự nhiên là 6,04 km2, đạt 28,76% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.244 người, đạt 78,1% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC dự kiến tại trụ sở UBND xã Đông Trung.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tây Phong (có diện tích tự nhiên là 4,75 km2, đạt 22,62% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.731 người, đạt 59,14% so với tiêu chuẩn) vào xã Tây Tiến (có diện tích tự nhiên là 5,38 km2, đạt 25,62% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.402 người, đạt 55% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC, dự kiến tại trụ sở UBND xã Tây Phong.

Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nam Thanh (có diện tích tự nhiên là 3,72 km2, đạt 17,71% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 9.828 người, đạt 122,8% so với tiêu chuẩn) vào xã Nam Thắng (có diện tích tự nhiên là 5,98 km2, đạt 28,48% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 9.538 người, đạt 119,23% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC xã mới. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC, dự kiến tại trụ sở UBND xã Nam Thanh.

Huyện Hưng Hà: có 1 xã Dân Chủ thuộc diện sắp xếp. Trong đó, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dân Chủ (có diện tích tự nhiên là 4,04 km2, đạt 19,23% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.202 người, đạt 65% so với tiêu chuẩn) vào xã Điệp Nông (có diện tích tự nhiên là 8,84 km2, đạt 42,10% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.818 người, đạt 147.73% so với tiêu chuẩn) và xã Hùng Dũng (có diện tích tự nhiên là 4,8 km2, đạt 22,85% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 6.359 người, đạt 79,48% so với tiêu chuẩn) để thành lập ĐVHC 1 xã mới.

M.Quang

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu