19:09 ngày 24/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Tăng cường xử lý các tập thể, cá nhân đùn đẩy nhiệm vụ, né tránh trách nhiệm

22:08 30/05/2023

(THPL) – Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nếu có việc đùn đẩy né tránh trách nhiệm sẽ thay thế, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Tại chỉ thị nêu: Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thực hiện tốt công tác tham mưu, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tham mưu của một số ngành, địa phương, đơn vị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều việc, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhưng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chậm tiến độ, chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chất lượng tham mưu chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Ông Đỗ Minh Tuấn thị sát công trình trọng điểm tại TP Thanh Hóa.

Người đứng đầu các ngành, địa phương đơn vị chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn được giao. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, đùn đẩy trách nhiệm, có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền. Có trường hợp đẩy việc lên cấp trên hoặc sang các cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan, trả lời, hướng dẫn chung chung, không rõ quan điểm, không đúng vấn đề cần được giải quyết; một số cơ quan chủ trì tham mưu, đề xuất chỉ mang tính đối phó, không rõ nội dung, lạm dụng việc lấy ý kiến phối hợp để né tránh trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình...

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, tạo chuyển biến thực sự rõ trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Dự án trọng điểm của TP Thanh Hóa được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2023: “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững” với phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”.

Chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; quyết định các công việc theo thẩm quyền; không trình UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ. Tuyệt đối không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương mình sang cơ quan khác.

Sự quyết liệt trong công việc của người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khi giải quyết công việc, cơ quan được giao chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan; không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc; không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan để né tránh trách nhiệm, kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc UBND tỉnh, có trách nhiệm trả lời đúng thời hạn, nêu chính kiến rõ ràng đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý, đảm bảo chất lượng; không trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm hoặc né tránh trách nhiệm; nếu quá thời hạn mà không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến, đề xuất của cơ quan lấy ý kiến và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao theo dõi, quản lý.

Đối với các hồ sơ, văn bản, đề án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị về những nội dung chủ yếu của hồ sơ, văn bản, đề án thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị còn có ý kiến khác để trao đổi, thảo luận, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, địa phương, đơn vị mình để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn theo quy định của pháp luật, nhất là những công việc đã và đang chậm trễ, kéo dài. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan; chủ động điều chuyển, thay thế theo đúng quy định; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và việc thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Chương trình công tác của UBND tỉnh; đôn đốc, thông báo, nhắc nhở bằng văn bản và chủ động trả lại hồ sơ cho đơn vị nếu trình hoặc xin ý kiến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung công việc không đúng thẩm quyền.

Chỉ đạo Tổ Công tác tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Có trách nhiệm tham mưu, báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các công việc theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đảm bảo thời gian giải quyết công việc theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; kiên quyết đề xuất điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu kém, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức quyết liệt trong thực thi công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong công việc vì lợi ích chung. Tham mưu văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định (thuộc diện quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh) đối với những người quản lý, tham mưu, theo dõi lĩnh vực nhạy cảm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất, xử lý công việc; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10-6-2023.

Phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan, tham mưu thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này; định kỳ hằng quý, tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu đề xuất trong quá trình giải quyết công việc ở cơ quan, đơn vị, phấn đấu rút ngắn tối đa thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu