22:40 ngày 23/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 08/06/2021 09:49:30

THPL - Hơn 1 tháng qua, dịch Covid-19 tái xuất hiện tại Việt Nam. Các trường học đóng cửa để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đối mặt với những khó khăn vì ảnh hưởng của Covid-19, một số trường học đã có những giải pháp nhằm tạo công việc tạm thời cho các giáo viên, qua đó cũng nâng cao tinh thần và gìn giữ tình yêu nghề trong giai đoạn rất khó khăn hiện nay.

Bình luận