12:45 ngày 27/11/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Quang Bình 20/10/2020 22:40:36

Chapter Flight là 1 trong hơn 100 chapter BNI ti Vit Nam được thành lp năm 2019 và thuc BNI Hà Ni 06. Hin ti Flight chapter gm hơn 50 thành viên là các CEO ca các công ty thuc nhiu nghành ngh, lĩnh vc kinh doanh khác nhau. Trong hơn 1 năm va qua, tng giá tr giao dch thành công mà chapter kết ni đã đạt hơn 22 tđồng.

Sứ mệnh của BNI Flight chapter là giúp các Thành viên trong chapter gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, để giúp các Thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.

Bình luận