Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/1/2017

Đại Lộc | Thứ năm , 17/11/2016, 16:36 GMT+7 |

(THPL) - Từ ngày 1/1/2017, các loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.580.000 đến 3.750.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Mới cập nhật

Cụ thể, ngày 14/11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định, từ ngày 1/1/2017, sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 2.580.000 đến 3.750.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (tăng từ 180.000 - 250.000 đồng so với hiện tại).

Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 1/1/2017. 

1. Các mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP từ ngày 1/1/2017: 

- Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng. 

- Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng. 

- Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng. 

- Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. 

2. Nhóm đối tượng người lao động được điều chỉnh theo Nghị định số 153/2016/NĐ-CP:

- Một là, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

- Hai là, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

- Ba là, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này./.

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP nêu rõ: 

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.


Đại Lộc

...