dân tộc Mông thoát nghèo

  • Thu nhập cao nhờ nuôi vỗ béo bò thịt

    16-05-2018 - 12:13

    (THPL) - Yên Minh là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Trên mảnh đất còn vô vàn khó khăn của huyện...