cơ sở đào Bitcoin lớn nhất Trung Quốc

  • Dân đào bitcoin tháo chạy khỏi Trung Quốc

    06-01-2018 - 20:17

    (THPL) - Chính sách siết chặt quản lý tiền ảo của Trung Quốc đang được mở rộng sang các "mỏ" ("mine") Bitcoin, khiến một số "mỏ" đào Bitcoin lớn nhất ở nước này dịch chuyển...