07:19 ngày 14/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Ông Bùi Xuân Thập tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Sở VHTT&DL Hà Tĩnh

13:58 04/06/2020

(THPL) - Sáng ngày 03/6, Đảng bộ Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh khai mạc Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 100% số phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội, ông Bùi Xuân Thập tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL Hà Tĩnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với phương châm “Đoàn kết, kiến tạo, kỷ cương, hành động, hiệu quả”, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với các hoạt động nổi bật, như: Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể  Bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm Nguyễn Du, đề án “ Bảo vệ, phát huy giá trị Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh”... Tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành 01 Nghị quyết, 02 Chương trình hành động, UBND tỉnh ban hành 06 Nghị quyết, 04 đề án, sửa đổi bổ sung 01 văn bản QPPL; ban hành theo thẩm quyền 12.000 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn và xử  lý 10.000 văn bản đến.

Bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác quản lý nhà nước đươc tăng cường, các nhiệm vụ được triển khai toàn diện hiệu quả. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá được chú trọng (142 di tích xếp hạng cấp tỉnh. 08 di tích xếp hạng quốc gia, 250 di tích được trùng tu tôn tạo, lễ hội truyền thống tổ chức trang nghiêm an toàn, tiết kiệm). Hoạt động văn hoá nghệ thuật thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị, sự kiện của tỉnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai sâu rộng (có 10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 741/1640 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đơn vị văn hoá, 344.983/372.253 gia đình văn hoá, 1821/2007 thôn, tổ dân phố văn hoá và 1677/2077 thôn, tổ dân phố có quy ước, hương ước được phê duyệt).

Bỏ phiếu bầu ủy viên BCH Đảng bộ Sở VH-TT&DL nhiệm kỳ 2020-2025 

Hoạt động Du lịch có nhiều khởi sắc, công tác thanh tra kiểm tra, nghiên cứu khoa học, xuất bản sách, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp đạt hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng văn hoá công sở, nâng cao đời sống cán bộ viên chức được thực hiện tốt. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo bồi dưỡng có nhiều đổi mới (07 đ/c học Cao cấp chính trị, 18 đ/c học Trung cấp chính trị, 02 đ/c NCS, 06 đ/c học sau Đại học, 15 đ/c học chương trình QLNN chuyên viên chính, kết nạp 45 đảng viên, chuyển đảng chính thức 41 đ/c, giới thiệu 31 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng…). Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng thực hiện nghiêm túc; công tác dân vận, hoạt động đoàn thể có nhiều sáng tạo…

Ông Bùi Xuân Thập tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Sở VHTTDL Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XI về văn hoá, Nghị quyết số 08-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ thể thao đến năm 2020, Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ Hà Tĩnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…Trên ba nhiệm vụ đột phá: Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, kiện toàn tinh gọn bộ máy. Xiết chặt kỷ cương, nề nếp tác phong, lề lối làm việc gắn trách nhiệm với người đứng đầu;  Bảo tồn, phát huy tốt các giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chất lượng “Gia đình văn hoá” “thôn, khối phố, cơ quan văn hoá”, thực hiện tốt việc cưới tang lễ hội; Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ cơ sở Đảng, trách nhiệm của đảng viên, gắn với thực hiện chương trình hành động và nêu gương. 

 Ban chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, 164 đại biểu đã bỏ phiếu bầu 11 ủy viên BCH Đảng bộ Sở VH-TT&DL nhiệm kỳ 2020-2025 và 3 đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu quan trọng, về chuyên môn: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, xếp hạng 100 di tích cấp tỉnh, 15 di tích quốc gia, 01 di tích quốc gia đặc biệt, tu bổ tôn tạo 250 di tích lịch sử văn hoá; trên 92%  đạt gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá, 69 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 60% phường, thị trấn đật chuẩn văn minh đô thi; thể thao quần chúng  giữ tốp 10 tỉnh đầu toàn quốc; có trên 10 triệu lượt tham quan du lịch, trên 50 khu, điểm du lịch, trong đó có 20 khu, điểm đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL…; về xây dựng đảng: 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, 98% đảng viên xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 15 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm có 100% công chức viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó có 15% được công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở), 03 công chức, viên chức đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, mỗi năm có 8-10 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết nạp 5 đảng viên mỗi năm, 8-10 đ/c học chương trình sau đại học, 6-8 đ/c học cao cấp chính trị, 10-12 đ/c học trung cấp chính trị… Hàng năm Đảng bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và  “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy khóa mới. Với 100% số phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội, ông Bùi Xuân Thập tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quốc Khánh - Bách Khoa

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu