08:41 ngày 15/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều bất cập tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

15:45 08/05/2020

(THPL) - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam dừng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chưa có văn bản chính thức nào về kết quả tổng kết và đề xuất về Bộ GD&ĐT, không xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả thù lao thực hiện hồ sơ gia hạn chưa đúng quy định.

Trong báo cáo kiểm toán gửi đến Bộ GD&ĐT, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra nhiều bất cập tại Viện Khoa học giáo dục, cụ thể:

Viện khoa học giáo dục Việt Nam có 3 trường Thực nghiệm: Hàng năm sử dụng một phần kinh phí và sử dụng thu từ tiền học phí, thu thỏa thuận với cha mẹ học sinh để trang trải hoạt động thường xuyên. Thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018, đã triển khai đề tài cấp cơ sở với nội dung tổng kết, đánh giá các mặt với mô hình thực nghiệm, đề xuất mô hình thực nghiệm giai đoạn mới. Tuy nhiên, Viện dừng triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, chưa có văn bản chính thức nào về kết quả tổng kết và đề xuất về Bộ GD&ĐT để có cơ sở tạo pháp lý cho trường thực nghiệm, 02/03 Trường thực nghiệm có khoản thu kỹ năng sống chưa có trong quy định là 3 tỷ 329 triệu đồng, một số khoản thu của học sinh còn dư 382 triệu đồng, sử dụng cho hoạt động phúc lợi của trường.

Trụ sở Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thực hiện liên doanh với tổ chức trường quốc tế ISD thực hiện đầu tư Trường Quốc tế Hà Nội. Đến năm 2016, tỷ lệ góp vốn là 49%, tương ứng với 13 tỷ 280 triệu đồng (góp vốn có nguồn NSNN cấp).

Việc thực hiện thí điểm đã kết thúc 20 năm nhưng chưa tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Viện xin gia hạn thời gian thí điểm và được Bộ GD&ĐT cho phép kéo dài thí điểm thêm 10 năm. Trong thời gian thực thí điểm kéo dài, Viện không xây dựng phương án cụ thể về việc sử dụng lợi nhuận phân chia hàng năm, báo cáo Bộ GD&ĐT, dẫn đến việc sử dụng nguồn lợi nhuận không đúng quy định.

Việc sử dụng kinh phí năm 2016 và 2017 chưa đúng quy định số tiền 650 triệu đồng, cụ thể: Chi thù lao thực hiện gia hạn hồ sơ liên doanh cho các cán bộ nhân viên chưa có căn cứ công việc tham gia là 105,6 triệu đồng. Trích từ lợi nhuận sử dụng cho một số nội dung khác chưa rõ đối tượng vẫn còn số dư trên tài khoản phải trả khác đến thời điểm 31/12/2017 số tiền 298,9 triệu đồng. Chi trả thù lao trong năm 2016 thực hiện hồ sơ gia hạn liên doanh cho một số đơn vị bên ngoài Viện chưa đúng quy định số tiền 246 triệu đồng.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam chậm tiến độ theo kế hoạch của đề án: “Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào vào giảng dạy tại trường học 2 nước Việt Nam – Lào”.

Tại các đơn vị, kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường... Qua kiểm toán chi tiết cho thấy Viện khoa học giáo dục Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt, các nhiệm vụ trong năm còn chậm được nghiệm thu cấp Bộ.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Thanh Tầm - Diệu Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu