10:58 ngày 11/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
VĂN NGỌC 21/02/2020 18:52:51

Với sự hỗ trợ của “Chương trình Australia”, hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, Viện Nghiêm cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo ,”Thự hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP trong tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, yêu cầu hoàn thiện thể chế và năng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, nhằm Đánh gía  tổng quan tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam , mức độ sãn sàng cho việc thực hiện Hiệp định CPTPP, ở cấp Quốc gia và doanh nghiệp . Xác định cơ hội và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp và Chính Phủ, Đề xuất yêu cầu thúc đẩy cải cách cơ cấu và hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhằm thực thị hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Bình luận